การเลือกใช้สารดูดความชื้น

การเลือกใช้สารดูดความชื้นสำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งนั้น หมายถึง การเลือกชนิด ปริมาณสารดูดความชื้น และลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ของสารดูดความชื้น 4 ปัจจัยสัมคญในการเลือกสารดูดความชื้นได้แก่ 1. แหล่งที่มาของความชื้น2. สภาพแวดล้อมของการส่งสินค้า3. ปริมาณความชื้น4. ชนิดของบรรจุภัณฑ์สารดูดความชื้น 1. แหล่งที่มาของความชื้นแหล่งที่มาของความชื้น แหล่งที่มาทั้ง 3 ประเภท กล่าวคือ ตัวสินค้าเองอากาศภายในบรรจุภัณฑ์ และอากาศแวดล้อม ของบรรจุภัณฑ์ (ที่ซึมผ่านบรรจุภัณฑ์) เป็นปัจจัยในการกำหนดบริเวณที่สารดูดความชื้นควรถูกจัดวาง และลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ของสารดูดความชื้น A.) ตัวสินค้าเองจะมีความชื้นภายใน ซึ่งจะมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าเป็นสำคัญ สินค้าจำพวกอาหาร จะมีระดับความชื้นที่สูงกว่าสินค้าทั่วๆไป หากระดับความชื้นเกินกว่าสมดุลที่สินค้าจะเก็บไว้ภายในก็จะปล่อยออกสู่อากาศ B.) อากาศภายในบรรจุภัณฑ์ คือ อากาศที่เข้าสู่บรรจุภัณฑ์ในขณะที่สินค้าถูกบรรจุ ปริมาณของอากาศ และความชื้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการบรรจุว่า อากาศภายนอก สามารถเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ในระหว่างการบรรจุได้มากน้อยเพียงไร C.) อากาศแวดล้อมจะเข้าสู่บรรจุภัณฑ์ในระหว่างการจัดเก็บ และขนส่งสินค้า ชนิดของวัสดุบรรจุภัณฑ์จะเป็นปัจจัยสำคัญ ในการป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำจากอากาศแวดล้อม อัตราการซึมผ่านความชื้นของวัสดุป้องกันมีหน่วยวัดเป็น ปริมาณไอน้ำ (กรัม) ต่อตารางเมตร ต่อ 24 ชั่วโมง โดยวัดที่อุณหภูมิ และระดับความชื้นสัมพัทธ์ หนึ่งๆ […]

GreenKeeper รักษาความสดผักผลไม้

GreenKeeper รักษาความสดของผลไม้ และความเขียวของพืชผัก ให้ยาวนานขึ้น ด้วยการขจัดก๊าซเอทิลีน และสารประกอบอินทรีย์ ระเหยง่ายในอากาศแวดล้อม ระหว่างการจัดเก็บในห้องเย็น และตู้คอนเทนเนอร์ ขนส่งทางอากาศ และทางทะเลทั่วโลก